Going To Post Secondary School? CFS Nunavut Can Help

July 13, 2017

Are you going to post secondary school and need a computer? Computers for Schools Nunavut will be happy to help you. Please visit their website to apply for a computer.

ᐃᓕᓐᓂᐊᕆᐊᓛᖅᑮᑦ ᖁᕝᕙᓯᓐᓂᖅᓴᒥᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕕᒻᒧᑦ? ᖃᕋᓴᐅᔭᑦ ᐃᓕᓴᕕᓐᓄᑦ ᓄᓇᕗᒻᒧᑦ ᐃᑲᔪᕈᓐᓇᖅᑐᑦ ᐃᓕᓐᓂᑦ.  ᖃᕋᓴᐅᔭᒃᑯᑦ ᖃᐅᔨᒋᐊᕈᓐᓇᖅᑐᑎᑦ ᖃᕋᓴᐅᔭᖅᑖᕋᓱᒍᒪᒍᕕᑦ

ᖃᕋᓴᐅᔭᑦ ᐃᓕᓐᓂᓴᕕᓐᓄᑦ ᓴᓇᓲᖕᒍᕗᑦ ᓱᕋᔅᓯᒪᔪᓂᑦ ᑐᓂᓯᕙᑦᑐᑎᑦ ᐃᓕᓴᕕᓐᓄᑦ, ᐅᖃᓕᒫᒐᖃᕐᕕᓄᑦ, ᑮᓇᐅᔭᓕᐅᖕᒋᑐᑦ ᓇᒻᒥᓂᕆᔭᕐᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᖃᖅᑳᓯᒪᔪᓄᒃ ᑲᓇᑕᒥᑦ. ᐱᖖᒍᐊᖅ ᐃᖅᑲᓇᔭᖃᑎᖃᖅᐸᑦ ᑐᑦ ᖃᕋᓴᐅᔭᑦ ᐃᓕᓴᕕᓐᓄᑦ, ᑐᔪᐃᕙᑦᑐᒍ ᓄᓇᕗᒻᒧᑦ ᖃᕋᓴᐅᔭᕐᓂᑦ ᐱᔪᒪᔪᖃᕋᐃᒻᒪᑦ. ᐅᖃᐅᔾᔨᒋᐊᖅᑯᒍ ᐃᓕᔅᓯᓂᒃ ᑎᑎᕋᖁᔨᓪᓗᑕᑦ ᖃᕋᓴᐅᔭᖅᑖᕈᒪᔪᖃᑐᐊᖃᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥᐅᓂᒃ, ᐊᑏ ᖃᐅᔨᒃᑲᐃᒋᔅᓯᒃ ᐅᕙᑦᑎᓐᓄᒃ. ᐃᑲᔪᕈᒪᕗᒍᒃ ᐃᓕᓯᓐᓂᒃ.

Computers for Schools (CFS) refurbishes donated computers and distributes them to schools, libraries, not-for profit organizations and Indigenous communities across Canada. CFS partnered with The Pinnguaq Association to administer Computers for Schools Nunavut. Pinnguaq sends computers across Nunavut, and encourages you to apply for the program. Please reach out to us through Facebook, Twitter, or our website and we’ll be happy to help you.

Enjoyed the Article? Share it!